Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

3549 faa3 500
Reposted fromministerium ministerium viarajska rajska
valerie-val
4839 da21
valerie-val
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viasomebunny somebunny
valerie-val
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viapozakontrola pozakontrola
valerie-val
6769 a71e
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiskowo niskowo
valerie-val
0766 6200 500
valerie-val
8110 dc5d 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatysiace-mysli tysiace-mysli
7075 1c23 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialunoliel lunoliel
valerie-val
7721 1ac3 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamagnes magnes
valerie-val
valerie-val
8818 22d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma
valerie-val
8835 6682
Reposted fromkarmacoma karmacoma
valerie-val
valerie-val
1609 5591
valerie-val
8916 6047
Reposted fromkarmacoma karmacoma
valerie-val
8944 af84
Reposted fromkarmacoma karmacoma
valerie-val
8813 ef4d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAgnesagnes Agnesagnes
valerie-val
5171 5cac
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavertheer vertheer
valerie-val
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacammycat cammycat
valerie-val
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl