Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

valerie-val
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam vialimeup limeup
valerie-val
8040 1581

July 07 2015

valerie-val
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaprettyface prettyface
valerie-val
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viasexcandy sexcandy
valerie-val
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viasexcandy sexcandy
valerie-val
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasexcandy sexcandy

July 03 2015

valerie-val
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viallarwydd llarwydd
valerie-val
6470 1003
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaanakarenina anakarenina
valerie-val
2718 4402
Reposted fromlittlefool littlefool viaostatnia ostatnia
valerie-val
6757 b9ee 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaniuszka aniuszka
valerie-val
8165 2706
Reposted frombjureczko bjureczko vianieobecnosc nieobecnosc
3549 faa3 500
Reposted fromministerium ministerium viarajska rajska
valerie-val
4839 da21
valerie-val
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viasomebunny somebunny
valerie-val
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viapozakontrola pozakontrola
valerie-val
6769 a71e
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiskowo niskowo
valerie-val
0766 6200 500
valerie-val
8110 dc5d 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatysiace-mysli tysiace-mysli
7075 1c23 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialunoliel lunoliel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl